Actueel

Eindejaarsbrief 2011

Wezep, november 2011

Betreft: Jaarafsluiting salarisadministratie 2011 en opstarten salarisverwerking 2012.

 

Geachte heer, mevrouw,

Met betrekking tot de jaarafsluiting 2011 en de overgang naar de uitvoering van de
salarisadministratie januari 2012 zijn er vele zaken die binnen een relatief korte periode moeten worden uitgevoerd. Met deze brief stellen wij u hiervan op de hoogte en vragen wij uw aandacht voor de volgende punten.

Aanlevering mutaties

December 2011
Wij verzoeken u mutaties over de maand december 2011  uiterlijk 9  december 2011  aan ons door te geven, zodat u tijdig de salarisstroken in uw bezit heeft en de loonbetalingen geen vertraging op zullen lopen.

Correcties over 2011
Het inleveren van eventuele correcties, aanvullende mutaties en dergelijke over 2011 is mogelijk indien deze uiterlijk 9  januari 2012  worden aangeleverd. 
Wij zijn genoodzaakt voor wijzigingen 2011 die ná deze datum worden aangeleverd en afzonderlijk verwerkt moeten worden, de méér kosten aan u in rekening te brengen.
 
Tevens willen wij u erop attenderen, dat  wij 5 werkdagen nodig zullen hebben voor de verwerking van de door u aangeleverde mutaties.

Belastingdienst

Per 1 januari 2012 krijgt u de mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen en de acceptgiro niet meer.  De jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen blijft bestaan, deze ontvangt u in november. Hierin staan de aangiftetijdvakken waarover u in 2012 aangifte loonheffingen moet doen. Wij adviseren u de aangiftebrief zorgvuldig te bewaren en de datums in uw agenda over te nemen, graag ontvangen wij een kopie van deze brief.

Januari 2012

Medio december 2011 zal de belastingdienst een beschikking sturen waarin de WGA premie wordt vermeld. Wij verzoeken u deze beschikking naar ons toe te sturen zodra u deze heeft ontvangen.


Bijtelling auto van de zaak
Als u aan uw werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling voor het privégebruik. Indien er meer dan 500 privékilometers gereden worden vindt er een bijtelling voor de loonheffing plaats. Deze bijtelling varieert en is afhankelijk van de leeftijd en de zuinigheid( CO₂-uitstoot) van de auto.
Is de auto minder dan 15 jaar oud? Dan geldt als waarde 25% van de catalogusprijs van de auto. Is de auto ouder dan 15 jaar? Dan is de bijtelling 35% van de waarde die de auto in het economisch verkeer heeft.
Is het een zuinige auto? Dan is de bijtelling 20% van de catalogusprijs.
Is het een zeer zuinige auto? Dan is de bijtelling 14% van de catalogusprijs.
Is het een auto zonder CO₂-uitstoot? Dan is er geen bijtelling.
Indien er sprake is van een auto van de zaak verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Graag komen wij in het bezit van het merk, het kenteken en de cataloguswaarde.

Kerstpakket in 2011
Voor het schenken van kerstpakketten is voor de werkgevers een geschenkenregeling ingesteld. De geschenken in natura zijn tot een waarde van € 70,-(incl. BTW) per werknemer per jaar belast door middel van de eindheffing van 20%. Een bedrag in geld moet altijd worden gebruteerd. Indien u een kerstpakket aan uw werknemers verstrekt of een kerstgratificatie uitbetaald verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven.

Vitaliteitspakket
Arbeidsparticipatie moet worden bevorderd. Dat betekent niet alleen dat (meer) werken meer moet gaan lonen. Het betekent ook dat burgers in staat moeten worden gesteld om te investeren in duurzame inzetbaarheid en om werk op flexibele wijze te combineren met andere activiteiten. Het vitaliteitspakket leidt ertoe dat vier fiscale regelingen worden afgeschaft:
• de arbeidskorting voor ouderen (m.i.v. 2012);
• de doorwerkbonus (m.i.v. 2013);
• de spaarloonregeling (m.i.v. 2012); 
• de levensloopregeling (m.i.v. 2012).
Tegenover de vier afgeschafte regelingen staan twee nieuwe fiscale regelingen. Er komt vanaf 2013 een werkbonus om 61-plussers te stimuleren om te blijven werken. De werkbonus bedraagt € 2.350 en is meer gericht op 61-plussers met lage inkomens. Het kabinet voert daarnaast met ingang van 2013 een regeling voor vitaliteitssparen (flexsparen) in waarmee werkenden beter dan nu naar eigen inzicht hun inkomen over hun werkzame leven kunnen spreiden. Deze regeling voor vitaliteitssparen biedt personen met een arbeidsinkomen (werknemers, IB-ondernemers en resultaatgenieters) namelijk de mogelijkheid om fiscaal gefacilieerd te sparen. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij de opname van het tegoed.

Het maximaal fiscaal gefacilieerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000 (bruto). De jaarlijkse inleg is maximaal € 5.000. Mensen kunnen zelf bepalen waaraan het tegoed wordt besteed. Het vitaliteitssparen werkt voor mensen het beste uit in de situaties die volgens het Regeerakkoord gestimuleerd dienen te worden. Bijvoorbeeld bij opname voor zorgverlof, studie en deeltijdpensioen waarbij sprake is van inkomensdaling.

Einde kleine banenregeling 2012
Minister Kamp van Sociale zaken heeft bekend gemaakt dat hij niet voornemens is de kleine banenregeling voort te zetten na 1 januari 2012.
Hij heeft dit besloten naar aanleiding van een evaluatie van de regeling. De regeling, die in 2010 en 2011 voorzag in een vrijstelling voor de premieheffing werknemersverzekeringen voor jongeren met een kleine baan, was bedoeld om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling met name is gebruikt voor scholieren en studenten.
Bovendien blijkt slechts 8% van de bedrijven die de regeling kennen, meer jongeren hebben ingezet. Hier staat dan tegenover dat 6% minder personeel ouder dan 22 jaar is aangenomen. Het effect op de jeugdwerkloosheid zou hierdoor minimaal zijn.

(Algemene) kostenvergoedingen
Het einde van het jaar is ook een goed moment om de onbelaste kostenvergoedingen aan uw personeel te controleren. Heeft u de vergoedingen voldoende onderbouwd naar kostensoort en omvang van de kosten?                                                                                                           

Werkkostenregeling
In 2014 gaat de nieuwe werkkostenregeling definitief van start. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.  Aanvankelijk zou de werkkostenregeling per 1 januari 2011 in werking treden. Door een nota van wijziging is een keuzemogelijkheid geïntroduceerd. Dit houdt in dat de werkgever in 2011, 2012 en 2013 de werkkostenregeling kan toepassen.

Wij verwachten u hiermee van dienst te zijn geweest.

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar: info@vopas.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of  telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon (038-8200200).

Met vriendelijke groet,


A.L.(Arie) van Olst
van Olst Personeelsadvies

Twitter

Volg ons op Facebook
Vlog ons op Twitter